Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Aby oszacować wysokość odszkodowania w formie całkowitego roszczenia, należy uwzględnić kilka czynników. Pod uwagę brane jest aktualne i przede wszystkim poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rzetelne przygotowanie materiałów dowodowych. Duże znaczenie mają analizy raportów, w tym raportu sporządzonego przez rzeczoznawców oraz przez lekarzy specjalistów, którzy uwzględniali doznane obrażenia fizyczne oraz psychiczne. Kolejno uwzględnia się kalkulację powstałych start finansowych przeszłych, a także tych, które mogą powstawać w czasie przyszłym. Uwzględnienie tych ostatnich jest niezbędne jako zabezpieczenie roszczeń dla osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie stanowi należności finansowe, które wypłacane są osobie poszkodowanej przez ubezpieczyciela. Wedle prawa cywilnego na odszkodowanie wpływ mają trzy składniki:

  • Zadośćuczynienie będące kwotą przyznaną za obrażenia, która ma na celu łagodzić ból fizyczny oraz psychiczny, jakiego poszkodowany doświadcza w wyniku powstałych obrażeń. Aby ustalić ostateczną wysokość tego składnika, pod uwagę bierze się aktualne orzecznictwo Sądu.
  • Odszkodowanie za straty przeszłe – są to rzeczywiste konsekwencje finansowe wynikające bezpośrednio z powstałej szkody. Wedle katalogu odszkodowań wyróżnia się w tym wypadku uszkodzony/zniszczony pojazd, ekwiwalent za pomoc oraz opiekę osób bliskich, utracone zarobki, zwrot kosztów leczenia w sektorze prywatnym oraz pogrzebu. Wysokość tej części to kwoty od kilku tysięcy do kilku milionów funtów.
  • Oodszkodowanie za straty w przyszłości – obejmuje korzyści, jakie mogły nastąpić w czasie przyszłym. W katalogu odszkodowań wyróżnia się rentę za utracone dochody, czy też zwiększone potrzeby życiowe, przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji w kraju oraz za granicą w placówkach prywatnych. Do obliczenia wysokości renty stosuje się specjalne kalkulacje kapitulacyjne. Pozwalają one obliczyć na jakim poziomie kształtowałyby się straty w okresie do emerytury bądź późniejszym. Renty, które wypłaca się raz w miesiącu przewidziane są tylko dla osób młodych aż do momentu osiągnięcia pełnoletniości, a do tego tylko i wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Między innymi, gdy ciężkie obrażenia nie pozwalają oszacować strat w przyszłości. Składnik ten to kwota od kilku do kilkunastu milionów, przy czym górna granica może zostać ograniczona ze względu na obowiązujące przepisy.

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, stąd nie można mówić o ściśle określonych kwotach przynależnych w danej sytuacji. Uwzględnienia wymaga stopień doznanych obrażeń oraz fakt, w jakim stopniu zaistniała sytuacja wpłynęła na życie bliskich osoby poszkodowanej. Szacunkowe kwoty zadośćuczynienia:

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Aby określić wysokość renty stosuje się metodę kalkulacji, która uwzględnia rozległość obrażeń oraz ich wpływ na życie osoby poszkodowanej i jej rodziny.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Kwota pieniędzy należy się każdemu kto został poszkodowany, mimo iż jego obrażenia nie są na tyle poważne, by rodziły konieczność określenia niepełnosprawności zgodnie z przepisami o niepełnosprawności. Na decyzję tę jednak wpływa fakt, że osoba poszkodowana może w przyszłości mieć problem z wykonywaniem pracy. Tego typu renty przyjmują formę kapitalizacji. Są to kwoty, które osoba poszkodowana zarobiłaby w okresie od trzech miesięcy do trzech lat w czasie przyszłym. Na wysokość renty wpływa badanie zdolności do pracy oraz logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta przynależna jest osobom, które doznały poważnych obrażeń z czego wynika ich niepełnosprawność zgodnie z przepisami o niepełnosprawności, co również bezpośrednio wpływa na problemy za samodzielnym funkcjonowaniem i wykonywaniem pracy. Każdy poszkodowany może liczyć na rentę za straty, które ponosić będzie w przyszłości. Uwzględniona zostaje śmierć osoby ubezpieczonej, kiedy to po analizie sytuacji jego rodziny, może jej zostać przyznana renta. Do skalkulowania wykorzystuje się specjalne wzory matematyczne zawarte w tabelach, które dostarcza Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody w przyszłości wraz z zachowaniem zdolności do pracy
  • posiadane wykształcenie, kursy, umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na mniejsze możliwości zarobkowania
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, również w sektorze prywatnym
  • dodatek dla osób bliskich, za pomoc w przyszłości w pracach domowych
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym dostosowanie mieszkania, jak i środków transportu do osoby niepełnosprawnej
  • innego rodzaju straty finansowe